ІІІ Міжнародна конференція УАКЛіП

 «Інтермедіальність на перетині наукових парадигм: ретроспектива і сучасність»

20-21 травня 2021 р.

У сучасному дослідницькому контексті інтермедіальність (синтез чи
взаємодія мистецтв) постає як явище парадигмального характеру, яке
розглядається в усьому комплексі своїх виявів, що маркують зміни у способі
художнього мислення та синкретичності художнього сприйняття. Ключовим
стає погляд на художній або інший мистецький твір як гібридний артефакт,
що виникає внаслідок (лінгво)креативної діяльності, уяви та осяяння творчої
особистості (особистостей). У ньому закарбовано сліди полімодальності
художньої свідомості та поетичного мислення, інтерсеміотичної взаємодії
різних видів мистецтва, полікодового та мультимодального симбіозу
різноманітних мистецьких форм, інтеракції різних культур в аспекті
мультикультуральності та національної ідентичності, а також
культуроспецифічних рис образотворення, наративізації, інтрасеміотичного й
інтерсеміотичного перекладу. Останнім часом явище інтермедіальності
перетинає межі власне художнього і мистецького дискурсів, виходячи в
сферу публічної, академічної і медійної комунікації.


Запропонована конференційна дискусія передбачає розгляд
проблематики інтермедіальності в ретроспективному ключі та з погляду
сучасності і включає два основних ракурси – онтологічний (феноменологія
інтермедіальності) та епістемологічний (студії інтермедіальності). Планується
висвітлити роль інтермедіальності й суміжних феноменів у формуванні
сучасної наукової епістеми; історію та сучасний стан досліджень взаємодії
мистецтв у міждисциплінарному контексті; перспективи розбудови
інтермедіальних студій. До участі запрошуються філологи (мовознавці,
літературознавці, перекладознавці), мистецтвознавці, культурологи та
представники інших галузей гуманітаристики. Можуть пропонуватися власні
нові, оригінальні ідеї та сюжети, пов’язані із проблематикою конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Активні посилання за програмою конференції  

(по днях)


Про Українську асоціацію когнітивної лінгвістики і поетики

читайте більше на сайті  http://uaclip.at.ua 

Проблематика конференції

І.  Феноменологія інтермедіальності: становлення і розвиток

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ і візуальні мистецтва (живопис, скульптура, фотографія)

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ у кінематографічному дискурсі 

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ крізь призму музикалізації художнього/ поетичного дискурсу

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ у контексті театралізації і кінетичних мистецтв

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ і риторика публічного/академічного мовлення

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ і медійна комунікація

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ і мультимодальність

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ і інтерсеміотичність

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ в аспекті культурної варіативності

 ІІ. Студії інтермедіальності: традиції і сучасний стан 


ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ  і лінгвістика/лінгвопоетика: когнітивно-семіотичні, жанрово-стилістичні, лінгвопсихологічні, семіотико-наративні, когнітивно-риторичні, екопоетологічні студії інтермедіальності

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ у літературознавчому ракурсі: музична, кінестетична та візуальна образність літературного твору, музична/малярська естетика різних літературно-художніх напрямів, принцип монтажу і поетика кіно

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ: погляд перекладознавця (стратегії інтермедіального перекладу, інтерсеміотичний переклад, театральний переклад, оперний переклад, кінопереклад)

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ у мистецтвознавчому і культурознавчому контексті 

Матеріали конференції 

 представлені на сайті УАКЛіП

https://uaclip.at.ua/index/konferenciji/0-63 


Контакти:

проф. Воробйова Ольга Петрівна           
e-mail: [email protected]                                                   
+38-0675071041


проф. Маріна Олена Сергіївна             
e-mail: [email protected]
+38-0994399042

д.філол.н. Ізотова Наталя Павлівна     
e-mail: [email protected]

аспірантка Раренко Наталя Вікторівна   
e-mail: [email protected] 

 

Тел. для довідок (+380-44) 287-23-95

Сайт створено на платформі JIMDO 
Марутовською О.О.

Наші партнери:

Програма iменi Фулбрайта в Українi

читати більше на https://fulbright.org.ua/uk/programs/

Київський національний лінгвістичний університет

читати більше на http://www.knlu.edu.ua/

Конференцію організовано асоціацією і Центром когнітивних і семіотичних досліджень КНЛУ в межах виконання фундаментального наукового дослідження МОН «Лінгвістика інтермедіальності у викликах сучасності: полімодальність мислення, інтерсеміотичність тексту, полілог культур» (реєстраційний номер 0119U100934)